Наукова робота кафедри

Статті, що включені до НМБ Web of Science Core Collection та НМБ Scopus:

 • Rippa S., Kasatkina N. Knowledge Base as Informatization Project. // IEEE International Workshop, IDAACS’2013, 11-14 September 2013, Berlin, Germany – P.441-445.
 • Rippa S., Lendyuk N., Sachenko S. Simulation of Computer Adaptive Learning and Improved Algorithm of Pyramidal Testing. // IEEE International Workshop, IDAACS’2013, 11-14 September, 2013, Berlin, Germany – P.535-538.
 • Sergey Rippa, Taras Lendyuk, Svitlana Sachenko, Grygoriy Sapojnyk. Fuzzy Rules for Tests Complexity Changing for Individual Learning Path Construction. // IEEE International Workshop, IDAACS’2015, 24-26 September, 2015, Warsaw, Poland – P.945-948.
 • Sergey Rippa, Taras Lendyuk, Andriy Melnyk, Iryna Golyash. Individual Learning Path Building on Knowledge-based Approach. // IEEE International Workshop, IDAACS’2015, 24-26 September, 2015, Warsaw, Poland – P.949-954.
 • Ріппа С.П. Блокчейн-технології: міфи і реальність. // Innovation in Science and Education: Challenges of our Time. – The International Academy of Science and Higher Education (IASHE), 1 Kings Avenue, London, N21 3NA, United Kingdom, 2017. – P.49-51.
 • Taras Lendyuk, Oksana Bodnar, Sergey Rippa, Anatoliy Sachenko. Ontology application in context of mastering the knowledge for students. Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2018), Lviv, 11-14 September 2018, vol.2, P.123-126.
 • Demidova, Nataliya; Akilina, Olena; Kirzhetska, Mariya; Lagovskyi, Volodymyr; Besarab, Svetlana ACCUMULATION AND FULFILMENT OF THE HUMAN CAPITAL POTENTIAL IN ORDER TO STRENGTHEN THE ECONOMIC SECURITY Journal of Security & Sustainability Issues . Jun2019, Vol. 8 Issue 4, p799-811. 13p.

Статті

 • Лаговський В.В. Ринок освітніх послуг як об’єкт економічних досліджень Економіко-правовий науково-практичний журнал «Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)» – 2012. – № 1-2. С.138-143.
 • Лаговський В. В. Ринок освітніх послуг як економічна категорія Материалы за VIII Международна научна практична конференция «Ключови вьпросы в сьвременната наука – 2012» Том 3. Икономики. ст. 60-63
 • Лаговський В.В. Методологічні основи побудови та дослідження економіко-математичних моделей формування пропозиції послуг праці / Лаговський В.В. //Економіко-правовий науково-практичний журнал «Малий і середній бізнес (право,держава, економіка)». – 2014. – №1-2. – С. 150-157.
 • Математичне моделювання світової динаміки та стійкого розвитку / Антоненко В. М., Мамченко С .Д., Сьомка Н.К. // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2015. – №2 – С. 3-12.
 • Долінський Л.Б., Першин Д.О. Оцінювання фінансової стійкості банківських установ в аспекті надійності депозитних вкладів // «Бізнес Інформ», 2015. – №5 – с. 233-239. – 0,7 друк. арк.
 • Долінський Л.Б., Рибачок О.С. Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК  // Економічний аналіз: зб. наук. праць – 2016. – Том 24 – №1 – с.30-37. – 0,7 друк. арк.
 • Долінський Л.Б., Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів – // «Бізнес Інформ», 2016. – №7 – с. 136-146. – 1 друк. арк.
 • Долінський Л.Б., Корчінський В.В. Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку. // Економічний аналіз: зб. наук. праць – 2016. – Том 25 – №1 – с.180-189. – 0,75 друк. арк.
 • Модель управління депозитним портфелем домогосподарства / Г.В.Янович, С.Д.Мамченко // Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – С. 115-120.
 • Імітаційне моделювання системи управління запасами / О.І.Левішко, С.Д.Мамченко // Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – С. 103-108.
 • Математичні методи та моделі у дослідженні та прогнозуванні економічної безпеки регіону / Д.С.Реуцой, С.Д.Мамченко // Наука, суспільство, освіта: актуальні питання і перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 27–28 грудня 2016 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2016. – С.109-114.
 • Модель взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг /Малий та середній бізнес (право, держава, економіка)/Лаговський ВВ. – №1-2. – 2017. С.74-77 (6 др. арк.).
 • Долінський Л.Б., Пустовгар С.А. Визначення рівнів фінансових показників для запобігання неплатоспроможності підприємств металургійної галузі // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал – 2017. – №2 – с.40-47. 0,7 друк. арк.
 • Статистичний аналіз динаміки рівня заробітної плати в Україні/Лаговський В.В.//Ефективна економіка. – №6. – 2017 р.
 • Дослідження нелінійних моделей економічних систем засобами MatLab / Н.А. Гетьман, О.В. Деряга, С.Д. Мамченко // Сучасна наука: теорія і практика : Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8–9 грудня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С.109-115.
 • Перспективи розвитку економічної кібернетики / С.Д. Мамченко //Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матеріали IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Ірпінь, 17–18 травня 2018 р.). – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2018. – С.131-135.
 • Лаговський В.В. Моделювання динаміки розвитку будівельної галузі України / В.В. Лаговський , Т.М. Паянок // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – « 23. – С. 710-716.

Монографії

 • Інформаційні технології прийняття управлінських рішень при плануванні податкових надходжень в Україні: монографія / [кол. авторів]; за ред. д.е.н., професора С.П. Ріппи. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 156 с.
 • С.П. Ріппа. Співавтор в монографії (підрозділ 3.2, стор.302-327) – Інформаційні управляючі системи та технології: монографія / За заг. редакцією докт. екон. наук, проф. Устенка С.В. – Київ. – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2019. – 495 с.
 • С.П. Ріппа. Автор в монографії (підрозділ 3.2, стор.302-327) – Інформаційні управляючі системи та технології: монографія / За заг. редакцією докт. екон. наук, проф. Устенка С.В. – Київ. – КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2019. – 495 с.
 • Т. М. Паянок. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень / [Паянок Т. М., Лаговський В. В., Краєвський В. М. та ін.]. – К.: ЦП «Компринт», 2019. – 426 с.
  Особистий внесок: розділ І, пп. 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.8, 2.2.3 – 2.2.4, 3.3, 4.1 – 4.4, 4.6.

Посібники

 • Лаговський В.В. Практикум з математичного програмування / Лаговський В.В., Сторожук Є.А., Семко М.М., Краснова Т.Д. – Ірпінь. – НАДПСУ. – 2004. – 158 с.
 • Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: навч. посіб. – К., Майстер-Клас, 2005. – 192 с.
 • Семко М.М. Економіко-математичне моделювання. Математичне програмуваня / м,м, Семко, М.М. Пискун, В.І. Панченко, В.В. Лаговський / Ірпінь: НУДПСУ. – 2008. – 240 с.
 • Долінський Л.Б. Фінансова математика: навч. посіб. – К., КНЕУ, 2009. – 265 с.
 • Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ.вищ.навчал.закл.: в 2 частинах / В. В. Лаговський, В. С. Дудко, Т. Д. Краснова. – Ірпінь:НУДПСУ, 2011. – Ч.1: Економетричні моделі, 2010. – 348.
 • Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник для студ.вищ.навчал.закл.: в 2 частинах / В.В. Лаговський, В. С. Дудко, Т. Д. Краснова. – Ірпінь:НУДПСУ, 2011. – Ч.2: Оптимізаційні моделі, 2011. – 338.
 • Модернізація державної податкової служби України: Навч.-метод. посіб. для слух. дист. курсу, вид. сьоме, виправл. і доповн. / За заг. ред. В.Л. Журавського. – Ірпінь: Видав. НУ ДПСУ, 2012. – 197 с.
 • Економічний аналіз: базовий курс для податкового аналітики: Навч. посібник для слухачів проф. прогр. підвищення кваліфікації / Міндоходів України; Упоряд. І.С. Санжаревська, С.М. Шаповал. – К.: ДП «СВЦ Міндоходів України», 2013. – 800 с.
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління інформацією і знаннями» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» / Укладачі С.П. Ріппа, Т.В. Лендюк – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 58 с.
 • Великоіваненко Г.І., Долінський Л.Б., Стрельченко І.І.Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями: навч. посібник – К., КНЕУ, 2016. – 495, [1] с. (особисто автору належить 14 друк. арк.: розділи  1-6, пп. 8.1-8.4).
 • Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Управління закупівлями і контракти» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» / Укладачі С.П. Ріппа, Т.В. Лендюк – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 30 с.
 • Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навчальний посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 212 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 52).
 • Економічна кібернетика. Введення в спеціальність: навч. посібник/ Антоненко В.М., Мамченко С.Д.–  Ірпінь.: НУ ДПС України, 2016. – 187с.
 • Долінський Л.Б. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов’язань: монографія / Л. Б. Долінський. – Київ : КНЕУ, 2017. – 551 [1] с.

Дисертації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *